Preskočiť na obsah

VZN č 2-2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2010