ࡱ> CEB}-bjbjΨ44ʤfʤf^^$Lt@@@@@wyyyyyy$vfim"@@-j@@ww@Sϵc0L"/4L^\ :                                      Matersk akola, (sdlo akoly)) }iadose o prijatie dieeaea na predprimrne vzdelvanie Meno a priezvisko dieeaea ..................................................................................................................................................... Dtum narodenia ......................... Rodn slo ........................ Nrodnose ................................ Nzov a slo zdravotnej poiseovne ............................................................................................ Bydlisko ........................................................................................... PS ................................. slo telefnu domov: ............................................ mobil: .................................................... Meno a priezvisko otca: .............................................................................................................. tel. slo: ........................................................ Meno a priezvisko matky: ........................................................................................................... tel. slo: ........................................................ *Dieea navatevovalo/nenavatevovalo M` (uvete ktor adokedy) ................................... *}iadam prijae dieea do M` na : a) celodenn pobyt (desiata, obed, olovrant), b) poldenn pobyt (desiata, obed), c) poldenn pobyt (obed, olovrant), d) adapta n pobyt, e) diagnostick pobyt. Zvzn nstup dieeaea do materskej akoly ~iadam(e) od dHa: ............................................. VYHLSENIE ZKONNHO(CH) ZSTUPCU(OV) V prpade ochorenia dieeaea, vskytu choroby vrodine alebo vnajbli~aom okol, bezodkladne oznmim(e) tto skuto nose riadite>ovi (tried 2  "@B`FNP^$&(*,.02468:<>@BD ""U h[ 5 hWWA5jhXUhWWAnHtHh[ h[ 5CJ aJ nHtHhWWA5CJ aJ nHtHhWWAh~K 2  "@B$a$gdWWA$a$gd~gdWWAB`FP$(*,.02468:<>@BD$a$gdWWAgdWWAnemu u ite>ovi) materskej akoly. alej sa zavzujem(e), ~e oznmim(e) aj ka~d o kovanie dieeaea a ochorenie dieeaea prenosnou chorobou. Beriem(e) na vedomie, ~e na zklade opakovanho poruaovania akolskho poriadku akoly zkonnmi zstupcami dieeaea, m~e riadite> akoly rozhodne oukon en dochdzky dieeaea do akoly. S asne sa zavzujem(e), ~e budem(e) pravidelne mesa ne a v termne platie prspevok na iasto n hradu vdavkov materskej akoly v zmysle 28 ods. 3 zkona NR SR .245/2008 Z.z. o vchove a vzdelvan a o zmene a doplnen niektorch zkonov a v slade so VZN obce ......./2008 zo dHa................ . estne vyhlasujem(e), ~e dieea nie je prihlsen vinej materskej akole. ZroveH dvam(e) shlas na spracovanie osobnch dajov dieeaea a jeho zkonnch zstupcov pre potreby akoly v zmysle 11 ods. 7 akolskho zkona. .............................................................. .............................................................. Dtum vyplnenia ~iadosti Podpis(y) zkonnho(ch) zstupcu(ov) Lekrske potvrdenie ozdravotnom stave dieeaea: Vyjadrenie lekra o zdravotnom stave dieea pod>a 24 ods. 7 zkona NR SR . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnho zdravia a o zmene a doplnen niektorch zkonov a 3 ods. 3 vyhlaky M` SR . 306/2008 Z.z. o materskej akole. *Dieea: je spsobil navatevovae matersk akolu nie je spsobil navatevovae matersk akolu daje o povinnom o kovan: ..................................................................................................... Dtum:..............................Pe iatka a podpis lekra.................................................................. Ak ide odieea so apecilnymi vchovno-vzdelvacmi potrebami, zkonn zstupca predlo~ vyjadrenie prsluanho zariadenia vchovnho poradenstva aprevencie. *) Nehodiace sa pre iarknite ""##$$$&&& '"')))|)~)))**++ &dPgdWWAgdWWA $dda$gdWWA$a$gdWWA""##$$$$&&&&' '"'()))|)~)))***++,,F-H-J-----hyhWWAnHtHhWWACJaJhWWA$+,,F-H-J-----gdWWA$&dPa$gdWWA$a$gdWWA 21h:py. A!"#$% x666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666 OJPJQJ_HmHnHsHtHP`P WWANormlny$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHFA F Predvolen psmo odsekuZiZ 0Normlna tabu>ka4 l4a 0k 0 0 Bez zoznamu PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V @4b묮7J3J/F78kPo`E A)/7M[Zi~ (IFKBј6 u7˥vu}V޼>~~оQ߄HO,:>D/BĔIBfqoBOE\v|!ո&Gn'84>b awZၚ0so=D5w%[1XRوED'XzaXB,vȀ3{B:"NHߊ\h ۲MWgԵ&>7uajHTPLM!Hv|`ZBCL .5Ҍ:m$dҹ3M6jD(]D&s1E!.x;D݃Pݏ }~6x֤z2_̊v[)vgt'{StG;زyN~Ye>cU'X`O77yr+d8d+t gU[PbWh!^F9Z#d0u/:.`_Y4./A_Z)A&p[ܟ&Nis7@wd5=1Iz@qKf~ǭJVtV%݅fni0iIr,g榧=ͪ|ɬ7n::Nfvr=L޼@_<҃}<JrJ?g6 *9}䉳Sq.Hx/PWJB1S oanÂXTieHr6U2EW^^ A뜀 c2ĆDu>uhzebR?w y^=xMAs(?{W;:=ʘV@=ӛեvO[$pIhODΧZ`%&nx}:XZT oԚaY"o0Ү5JP:8Bb&SyFGe60fk&~ iTfU#尲/,g$ͼfZYEUMwf[^&fV4u/y[*稺(|2bUΞڵcs]HY2W`F8+U~[ZJmiG 4"- B+- L# @n( 6B "?B S ?.$t", " - / B E ""{=%[ XWWA~|y@d UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ CalibriC.,.{$ Calibri LightA$BCambria Math"q܄'܄'SE SE !r03JP $PWWA2!xx UzivatelSECURITY Agency s.r.o. Oh+'0h $ 0 <HPX` UzivatelNormalSECURITY Agency s.r.o.2Microsoft Office Word@F#@z@zSE ՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company Nzov !"$%&'()*+,-./013456789;<=>?@ADRoot Entry FZϵFData 1Table#WordDocument44SummaryInformation(2DocumentSummaryInformation8:CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q